Iskolánkról

iskolánkról

ISKOLATÖRTÉNET 1959-TŐL NAPJAINKIG

A nehéz kezdet

Az újhatvani városrész fejlődése, a megnövekedett gyermeklétszám szükségessé tette egy új iskola építését az 1950-es években. A javasolt területek közül a Bajcsy-Zsilinszky út vasút felőli oldalára esett a választás. A beruházás tervfeladata 1954. július 14-én jóváhagyást nyert, azonban a műszaki tervek nem lettek készen. Az építési engedélyt egy 8 tanteremmel, 2 tanulószobával, tornateremmel, természetrajzi előadóval, gondnoki lakással, melegítő konyhával, étteremmel, zuhanyzóval és öltözővel ellátott épületre adták ki. A teljes kivitelezési terv 1956. február 19-én készült el. 1956 márciusában kezdődött meg az építkezés, majd az 1956-os forradalom eseményei miatt másfél évig szünetelt. Végül 1959 augusztusában készen állt az épület, augusztus 28-án megtörtént a műszaki átadás. 24 nevelő és 614 tanuló kezdte meg az első tanévet a IV. sz. Állami Általános Iskolában, váltótanítással.

A munkavégzés feltételei korántsem voltak kedvezőek, hiányoztak a szemléltető eszközök, sivárak voltak a tantermek, törmelék- és homokkupacok, meszes gödrök éktelenítették az udvart. Az iskolaavató ünnepségre így csak 1960. december 3-án került sor, mely egyben névadó ünnepély is volt. A Művelődési Minisztérium több javaslat közül az adott történelmi korban a Hámán Kató név felvételét tartotta a legmegfelelőbbnek. Négy hónapos szervezés után állt össze az ünnepi program, melyről a megyei Népújság is tájékoztatott. A művészeti csoportok megérdemelt sikert arattak műsorukkal.

Az 1960-as évek

Az intézményt a kezdetektől 1963-ig Fenyvesi András vezette, majd 1971-ig Kilyén Zoltán irányítása alatt állt. Munkásságuk alatt alakult meg az úttörőcsapat, megkezdte működését az Ifjúsági Vöröskereszt. Kialakították a folyosók és osztálytermek ízléses dekorációját, sok szép szemléltető eszközt készítettek. Társadalmi összefogás keretében elkészült a műhelyterem, fontos szerepet kapott a politechnikai oktatás. Megkezdte működését az iskolarádió, megszervezték az iskolai büfét, különböző szakkörök működtek. 1964. szeptember 1-jétől egy orosz tagozatos osztály indítására kapott engedélyt az intézmény. Ezzel egyidőben Berki Sándorné vezetésével az 5-6. osztályosok részére német nyelvtanfolyam indult.

A televíziót is az oktatás szolgálatába állították, mozgófilmek vetítésének feltételeit teremtették meg, kialakították a stúdiót. Az intézmény elég jó felszereléssel rendelkezett az audiovizuális eszközök vonatkozásában. A politechnika terén megyei rendezvénynek adott otthont az iskola. Az 1968/1969. tanévben a zeneiskola átvett egy helyiséget a zeneoktatás céljára, s itt tartotta foglalkozásait a megjelölt napokon.

Színvonalasan ünnepelték meg az iskola fennállásának 10. évfordulóját, többek között bélyegkiállításra, kultúrműsorra, emléktábla elhelyezésére került sor.

Az 1970-es évek eredményei, újabb kezdeményezések

Az iskola igazgatását Hajdu Kálmán vette át, s 1979 októberéig állt az intézmény élén. A szülői házzal való jó kapcsolattartás, a gyermekekért való tenni akarás jellemezte az intézmény működését. Megszervezték a TIT keretében a „Szülők iskolája” néven futó előadássorozatot. Már 21 féle szakkör működött, új sportágakat indítottak be a szabadidő helyes eltöltése érdekében. A sportudvar tovább bővült tollaslabda pályával. Nagy szakmai sikernek számított és hosszú távon meghatározta az iskola életét az orosz nyelv 3-8. osztályban történő tanítása, valamint az angol nyelv bevezetése a 3-6. osztályokban. Kialakították a szaktantermi rendszert a felső tagozaton, alsó tagozatban pedig a tantárgycsoportos oktatást. A diákok országjáró túrákon vettek részt, városi OSN Sportünnepélyen szerepeltek, s a jobb tanulmányi eredmény elérésére is ösztönözték őket a „Bukásmentes őrs” akció keretében.

Az úttörőélet igen aktív volt, rendszeresen megtartották a csapatzászló ünnepét, megalakult az Úttörő Gárda, országos bélyegkiállításokat szerveztek. Az évtized végén már működött az iskolaotthonos oktatás. Szép szülői összefogás keretében sor került az iskolaudvar betonozására. Az iskola fennállásának 20. évfordulója kiemelkedő esemény volt.

Növekvő létszám, iskolabővítés az 1980-as években

Az 1981/82. tanévtől Nagy Károlyné vette át az iskola irányítását. Igazgatósága alatt csatolták az intézményhez a Kerekharaszti Általános Iskolát. Az évtized elejére az iskola túlzsúfolttá vált. Az 1983. október 1-jei statisztikai adatok szerint már 700 fő felé közelített a tanulói létszám. Elkerülhetetlenné vált az épület bővítése. Az új épületszárny 1984. szeptember 1-jére készült el, s így 8 tanteremmel, 1 tornateremmel, öltözőkkel, szertárakkal, új konyhával és ebédlővel bővült az intézmény. Így az 1984/1985. tanévben már jobb körülmények között, egy műszakban folyt az oktató-nevelő munka. 1986. május 29-én került átadásra a kézilabdapálya, amelynek elkészítésében a Magyar Néphadsereg nagygombosi alakulatának katonái nagyon sok munkával vettek részt. Az évtized vége felé áttért az iskola az öt napos tanítási hétre, minden szombat szabad lett, bevezették a heti három testnevelés órát. Megalakult a diákönkormányzat. Emlékezetes esemény volt a kedves japán vendégek látogatása az iskolában.

Az 1990-es évek újításai, programjai

Az intézmény vezetését 1991-től Baranyainé Szekszárdi Marianna, 1997-től Kovács János látta el.

Módszertani újítások, fakultációk szervezése, pezsgő kulturális élet jellemezte az évtized elejét, melynek kiemelkedő eseménye a „Tavaszi zsongás” című rendezvénysorozat volt. A tanulók irodalmi országjáráson, nyári vándortáborokban, kerékpáros táborban ismerkedtek országunk nagyjaival, nevezetességeivel. Iskolanapok eseményeit színesítette a  gyermeknapi játékkavalkád a strandon.  Jótékonysági bálok bevételeiből gyarapodott az iskola taneszközállománya.

1998-ban átadásra került az újhatvani logopédiai központ. Az épületen belül elkezdődött a felújítás, amely a szülők, a hatvani vállalkozók, valamint az iskola karbantartóinak munkájának köszönhetően valósult meg. Az önkormányzat támogatásának eredményeképpen megújult a fűtési rendszer, megépült az udvart körülvevő kerítés és megkezdődött a homlokzat teljes felújítása. Az intézmény fennállásának 40. évfordulójára nagyszabású iskolatörténeti kiállítással emlékezett az iskola, mely egyben előkészítette az ezredfordulóra tervezett eseményt.

Az új évezred hajnalán

Az igazgató továbbra is Kovács János, majd 2007-től Ságiné Szűcs Klára. Az iskola életében meghatározó esemény volt a kiemelkedően jól sikerült névfelvételi ünnepély, melyre a városi millenniumi rendezvénysorozat keretében került sor 2000. január 8-án.

Elkészült és felavatták a földszinti aulában Pálffy Katalin szobrászművész alkotását, a Szent István királyt  ábrázoló domborművet.

A külső megújulást belső, tartalmi változások is kísérték. Az iskola elsőként készült fel szakmailag a sajátos nevelési igényű tanulók oktatására, kialakította a korszerűen felszerelt fejlesztő helyiségeket. Referenciaiskolaként vett részt a holland mintára épülő belső gondozói rendszer kiépítésében. A sok sikeres pályázat eredményeképpen, azaz az Országos Oktatási Integrációs Hálózat tagjaként, az Összetartó Társadalom projektben való részvétellel, a Világ-Nyelv Program idegen nyelvi tanulóközpontjaként és a HEFOP/2004/3.1.2. pályázat keretében a Heves Megyei Pedagógiai Intézet vezetésével létrejött konzorcium a Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központ egyik intézményeként sokoldalú szakmai munkát végezve jelentős többlet pénzügyi forrásokhoz jutott az iskola. Közben pedig folytatódott az épület felújítása. 2003-ban korszerűsítésre került a könyvtár helyisége, jól felszerelt idegen nyelvi labor, valamint informatika szaktanterem került kialakításra. Megújultak a vizesblokkok, az ebédlő. Az udvari szárnyon is folytatódott a homlokzat rendbe tétele. Több lépésben megtörtént a bútorzat cseréje. Testvériskolai kapcsolatok jöttek létre . (Nagyvárad - Románia, Witaszyce - Lengyelország, Oranienburg - Németország)

A 2007-es esztendő nagy változással járt az iskola életében. Az önkormányzat az újhatvani városrészben összevonta az óvodákat és a két általános iskolát egy közös intézménybe. Így jött létre az Újhatvani Óvoda és Általános Iskola, melynek  székhelyintézménye lett az iskola.  Változás történt a tanulók elhelyezésében, a pedagógusok munkarendjében.

2009-ben az iskola közössége az intézmény fennállásának 50. évfordulójára emlékezett. Kiállítással, ünnepi műsorral, testvériskolai találkozóval sikerült emlékezetessé tenni a jeles évfordulót.

A 2010-es évek elejétől napjainkig

Az összevont intézményi lét végét a 2010-es helyhatósági, önkormányzati választás hozta el. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntése értelmében az összevont óvodák és általános iskolák visszanyerték az önállóságukat. Így 2011. július 1-jétől a Bajcsy-Zs. út 8. szám alatti közoktatási intézmény Szent István Általános Iskola néven fogadta a tanulni vágyó gyermekeket.

Jelentős változást hozott a 2012. évi CLXXXVIII. törvény. A 4. § alapján az iskola 2013. január 1-jével - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba történő beolvadással - az állam fenntartásába került. A működtetői feladatokat Hatvan Város Önkormányzata vállalta.

A 2012-ben kiadott Nemzeti Alaptanterv megkövetelte az iskola pedagógiai programjának átdolgozását. Bővült az iskola profilja, a helyi tantervbe bekerült a néptáncoktatás. A 2013. szeptember 1-jén bevezetett pedagógiai program már arra is tekintettel volt, hogy a Robert Bosch Elektronika Kft., Hatvan Város Önkormányzata, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 2013. július 17. napján létrejött együttműködési megállapodás alapján a Hatvani Szent István Általános Iskolában indulhatott el az első „Bosch-osztály”. Az akkori első osztályosok ma már nyolcadik osztályosok és a 2020-2021-es tanév végén már ballagni fognak. Immár minden évfolyamon működik „Bosch osztály”.

Az iskola nevelőtestülete felismerte a digitális eszközök használatának fontosságát. Így az intézmény 2016-ban csatlakozott a Microsoft Innovatív Iskola Programjához. Ennek keretében az intézmény megkapta ingyenesen a Microsoft Office 365 oktatási (iskolai) verzióját. A nevelőtestület több tagja részt vesz a Microsoft Innovatív Pedagógus Szakértő (MIE Expert) programjában. Az iskola rendszeresen bekapcsolódott a tanévenként megrendezésre kerülő országos Digitális Témahétbe. Több alkalommal díjjal értékelték az iskolaközösség által megvalósított projektmunkát.

A közoktatás területén a változások nem értek végett. Az Országgyűlés által elfogadott törvény és a később kiadott kormányrendelet alapján 2017. január 1-jével létrejöttek a tankerületi központok és összevonták a fenntartói és működtetői feladatokat az állami iskolafenntartónál. Tehát ismét egységes fenntartói irányítás jött létre. Természetesen ez az iskolát is érintette, s így lett a Hatvani Tankerületi Központ egyik közoktatási intézménye.

Az iskola nevelőtestülete fontosnak tartja a környezetvédelem ügyét és az egészséges életmódra nevelést. Nem véletlen, hogy az intézmény 2015-ben megkapta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettől a Madárbarát Iskola címet, s 2016-ban és 2019-ben elnyerte az Ökoiskola címet.

A Hatvani Szent István Általános Iskola oktató-nevelő munkájának elősegítése érdekében jött létre 1995. szeptember 1-jén az „Alapítvány a hatvani I. István Általános Iskola támogatására”. Az alapítvány pályázatot nyújtott be a „Menő menzák az iskolákban – Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok” című (EFOP-1.8.5-17) pályázati felhívásra. A 2017. október 11-én meghozott támogatási döntés értelmében a „Táplálkozz jót s jól, hogy egészséges legyél!” című pályázat 19.995.754,- forintot nyert el. Ezen összegből jelentős tárgyi fejlesztéseket, s gazdag programot sikerült megvalósítani az iskolában.

A nevelőtestület új iránti nyitottságát jól mutatja, hogy a pedagógusok rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken, s szívesen vállalnak fel pályázatokat. Ez megmutatkozik abban is, hogy másik három köznevelési intézmény társaságában megvalósítói a Hatvani Tankerületi Központ 110 millió forint támogatást nyert „Digitális módszertani fejlesztés a Hatvani Tankerület intézményeiben” című pályázatának. A pályázat keretében a négy intézményben digitális módszertani fejlesztésre kerül sor.  

A sportolás kiemelt kezelése mindig is jellemezte az iskolát. Ezen a területen értékes támogatást nyújt az iskolát segítő alapítvány, amely kérvényezte felvételét a Magyar Jégkorong Szövetséghez, melyet a Szövetség a 11/2016. (02. 17.) számú határozatával engedélyezett. Ezt követően az iskola diákjai „Szent István Általános Iskola” csapatnéven indulhatnak a magyar jégkorong bajnokságban. A jégkorongozás tárgyi feltételei jelentős javultak. 2020 decemberében az iskola udvarában szabványméretű jégpálya épült, amelyen az edzések mellett jégkorong tornák megtartására kerül sor.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma döntése értelmében a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola a 2020/2021-es tanévtől köznevelési típusú sportiskolaként működik. Az intézmény neve Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolára változott. Az elképzelés szerint a gyerekek az alsó tagozaton négy sportág (jégkorongozás, labdarúgás, úszás, kézilabdázás) keretein belül sportolnak. A felső tagozatot elérve az egyesületi sportolás felé tolódik el a rendszer. A 2020/2021-es tanévben az első évfolyamon már sportosztályban is tanulnak gyerekek. Az első tapasztalatok nagyon kedvezőek. Az iskola a 2021/2022-es tanévben indítja a következő sportosztályt, amelybe Hatvan város egész területéről, s a környező településekről is lehet jelentkezni.

Az iskola 2020-ban az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címet nyerte el. Ez jelentős elismerése az intézményben folyó oktató-nevelő munkának. A nevelőtestület tagjai olyan pedagógiai jó gyakorlatokat valósítanak meg, amely más iskolák számára is követendő példa lehet.

Az iskolai diákönkormányzat változatos programokat szervez a tanulóknak. Kiemelkedő esemény a farsang, valamint az egymással váltakozva megrendezésre kerülő iskolai diáknap és az egész iskolát megmozgató nagy kirándulás. Legutóbb a diósgyőri várat foglalták el a „szentistvánosok”.

Az intézmény a 2019/2020-as tanév során kettős évfordulót ünnepelt. Az iskola megnyitásának 60. évfordulóját és a névfelvétel 20. évfordulóját. A megemlékező ünnepélyre 2020. január 8-án került sor. Ennek keretében leplezték le az iskola névadója, Szent István király előtt tisztelgő, Pálffy Katalin szobrászművész által készített bronz dombormű sorozatot a földszinti aulában. Az ünnepség keretében a szülői közösség új iskolazászlót adott át az iskolának. Az iskolazászlóra a fenntartó nevében Kókainé Burján Ágnes, a Hatvani Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese, valamint Molnárné Szabó Julianna, a Hatvani Tankerületi Központ gazdasági igazgatóhelyettese, a Robert Bosch Elektronika Kft. képviseletében Wolfgang Stein, a Robert Bosch Elektronika Kft igazgatója kötött fel zászlószalagot.

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola Hatvan város legnagyobb általános iskolája. A 2023/2024-es tanévben 3 első osztályban kezdték meg a tanulást a gyerekek. Jelenleg 22 osztályban 492 fő diák tanul.

Az iskola földszinti aulájában a ruskicai márvánnyal borított falon öt darab bronzdombormű látható. Ezek megnevezései: Koronázás, Egyházszervezés, Törvényalkotás, Tanítás, Szentté avatás. A domborművek felett Szent István király intelmeiből egy sor olvasható: „Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz.”. Ez a gondolat a XXI. század elején is irányelve lehet egy köznevelési intézménynek, így a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolának is.

 

KITŰNŐ TANULÓK

KITŰNŐ TANULÓK 8. osztály végén 1959-től napjainkig

Tanuló neveTanévOsztályfőnök
Tóbi Kristóf2022/2023Misinszkiné Kiss Laura
Futó Blanka2022/2023Bencze Benedek
Hangódi Benjámin2022/2023Bencze Benedek
Sinoros-Szabó Lotti2022/2023Bencze Benedek
Bakalár Zoltán Bálint2022/2023Bencze Benedek
Bicskai Zsombor2022/2023Bencze Benedek
Csuvikovszky Kinga2022/2023Bencze Benedek
Erdélyi Boglárka2022/2023Bencze Benedek
Györgyfi Anna Boglárka2022/2023Lazók Brigitta
Kovács Zsombor2022/2023Lazók Brigitta
Pálinkás Zoárd Zoltán2022/2023Lazók Brigitta
Gergics Míra2021/2022Tóth-Ilkó Szilvia
Kári Eszter2021/2022Tóth-Ilkó Szilvia
Német Emese2021/2022Tóth-Ilkó Szilvia
Sinoros-Szabó Botond2021/2022Tóth-Ilkó Szilvia
Horváth Nikolett Ildikó2021/2022Párkányi Rita
Kőmíves Jázmin Eliza2021/2022Párkányi Rita
Robotka Lídia2021/2022Párkányi Rita
Anda Zsófia2020/2021Pusztai Mónika
Horváth Csenge2020/2021Pusztai Mónika
Pintér Marcell2020/2021Pusztai Mónika
Gyetvai Patrícia2020/2021Szvitek Jánosné
Horváth Julianna2020/2021Szvitek Jánosné
Iglai Lili Anikó2020/2021Szvitek Jánosné
Sánta Balázs Csaba2020/2021Szvitek Jánosné
Tolnai Gergő Hunor2019/2020Lipkovics Erika
Trepák Balázs Sándor2019/2020Lipkovics Erika
Szabó Viktória2018/2019Misinszkiné Kiss Laura
Olasz Vivien2018/2019Misinszkiné Kiss Laura
Horváth Ádám András2017/2018Kalicz Albinné
Bánfai Alexandra Evelin2016/2017Bolla Gabriella
Iglai Zsófia Panka2016/2017Czenéné Bodnár Edit
Nagy Arnold Levente2016/2017Czenéné Bodnár Edit
Tóbi Dorina2016/2017Czenéné Bodnár Edit
Horváth Panna Cintia2015/2016Lipkovics Erika
Petri Laura2015/2016Lipkovics Erika
Bukovics Kinga2014/2015Major Istvánné
Kalyó Levente Norbert2014/2015Kövér Csilla
Kókai Eszter Anna2014/2015Kövér Csilla
Mátrai Madlen2014/2015Kövér Csilla
Tyukodi Mirtill2014/2015Kövér Csilla
Zelnik Dániel2014/2015Kövér Csilla
Nagy Petra2013/2014Kalicz Albinné
Kékesi Dóra2013/2014Kalicz Albinné
Zatykó Dominika2013/2014Kalicz Albinné
Alvégi Szilvia Kinga2012/2013Varga Lajosné
Makádi Alexandra2012/2013Varga Lajosné
Bártfai Bálint2011/2012Balogh Zoltán
Borsodi Regő2011/2012Balogh Zoltán
Pete Gréta2011/2012Balogh Zoltán
Bálint Sára Anna2010/2011Lipkovics Erika
Czene Gabriella2010/2011Lipkovics Erika
Deák Enikő2010/2011Lipkovics Erika
Kovács Tamara2010/2011Lipkovics Erika
Pete Melitta2010/2011Lipkovics Erika
Tóth Máté2010/2011Lipkovics Erika
Takács Leila Fanni2010/2011Sághy Antal
Kővári Dávid2009/2010Kalicz Albinné
Kulcsár Ákos János2009/2010Kalicz Albinné
Matula Martina2009/2010Kalicz Albinné
Borsodi Kinga2008/2009Ács Erzsébet
Szűcs Paula2008/2009Ács Erzsébet
Balogh Péter2007/2008Kövér Csilla
Figler Aida2007/2008Kövér Csilla
Deák Veronika2006/2007Czenéné Bodnár Edit
Rácz Anett2006/2007Czenéné Bodnár Edit
Üsztöke Laura2006/2007Czenéné Bodnár Edit
Bártfai Péter2005/2006Kalicz Albinné
Czene Dávid2005/2006Kalicz Albinné
Ozsvát László2005/2006Kalicz Albinné
Fodor Imánuel2004/2005Szabóné Bednárcsik Márta
Rácz Roland2004/2005Szabóné Bednárcsik Márta
Bán Melinda2003/2004Ács Erzsébet
Laska Zsófia2003/2004Ács Erzsébet
Molnár Lívia2003/2004Ács Erzsébet
Baranyi Csilla2002/2003Misinszkiné Kis Laura
Párczen Anett2002/2003Misinszkiné Kis Laura
Erdélyi Orsolya2000/2001Sághy Antal
György Zsuzsanna2000/2001Sághy Antal
Oláh Szabolcs2000/2001Tóth Ferencné
Valentényi Nóra2000/2001Tóth Ferencné
Gyurovics Mária1999/2000Ráczné Zsosa Ágnes
Rideg Csilla1999/2000Ráczné Zsosa Ágnes
Toldi Csaba1999/2000Ráczné Zsosa Ágnes
Acsay Anna1998/1999Tóthné Vasas Zsuzsanna
Bertók Attila1998/1999Tóthné Vasas Zsuzsanna
Ádám Judit1997/1998Tóthné Csabli Magdolna
Kassai András1997/1998Tóthné Csabli Magdolna
Szabó Tamás1997/1998Tóthné Csabli Magdolna
Szabó László1995/1996Major Istvánné
Békés Zsuzsa1992/1993Dömötör Árpádné
Kozsa Andrea1991/1992Baranyainé Szekszárdi Marianna
Fehér Katalin1989/1990Győriné Tóth Ida
Zeke Ildikó1988/1989Tóth Ferencné
Hernádi Zita1987/1988Ács Erzsébet
Kerek Péter1987/1988Ács Erzsébet
Misinszki Judit1987/1988Ács Erzsébet
Balogh Csilla1987/1988Képesné Balogh Ágnes
Kovács Ariella1987/1988Mezeyné Berta Zsuzsanna
Képe Mónika1986/1987Tóthné Vasas Zsuzsanna
Krasznai István1986/1987Tóthné Vasas Zsuzsanna
Lummer Andrea1986/1987Tóthné Vasas Zsuzsanna
Salamon Arnold1986/1987Tóthné Vasas Zsuzsanna
Simon Gábor1986/1987Tóthné Vasas Zsuzsanna
Szabó Béla1986/1987Tóthné Vasas Zsuzsanna
Mészáros Ágnes1986/1987Balogh Istvánné
Petrovics Laura1986/1987Balogh Istvánné
Kós Abigél1985/1986Mátyás Edéné
Podonyi János1985/1986Mátyás Edéné
Barhta Szabolcs1984/1985Bálintné Szabó Anna
Kiss György Szabolcs1984/1985Bálintné Szabó Anna
Szabó Katalin1984/1985Bálintné Szabó Anna
Kobulniczky Tamás1982/1983Petz Józsefné
Kovács Péter1982/1983Petz Józsefné
Tóth Erika1982/1983Petz Józsefné
Bartók János1981/1982Baranyainé Szekszárdi Marianna
Dömötör Andrea1981/1982Baranyainé Szekszárdi Marianna
Duba Andrea1981/1982Baranyainé Szekszárdi Marianna
Jenei Zoltán1981/1982Baranyainé Szekszárdi Marianna
Szalatnai Gábor1981/1982Baranyainé Szekszárdi Marianna
Székely Zsolt1981/1982Baranyainé Szekszárdi Marianna
Gömöri Márta1980/1981Monoriné Ádám Katalin
Karácsony Gabriella1980/1981Monoriné Ádám Katalin
Kiss Ildikó1980/1981Monoriné Ádám Katalin
Rádi Zsuzsanna1980/1981Monoriné Ádám Katalin
Zsosa Ágnes1980/1981Monoriné Ádám Katalin
Fischer Éva1979/1980Nagyfejeő Ede
Jeager Judit1979/1980Nagyfejeő Ede
Kotán Zoltán1979/1980Nagyfejeő Ede
Kovács Nóra1979/1980Nagyfejeő Ede
Mészáros Katalin1979/1980Nagyfejeő Ede
Paseczki Marianna1979/1980Nagyfejeő Ede
Baranyi Judit1978/1979Balogh Istvánné
Molnár György1978/1979Balogh Istvánné
Szabó Tamás1978/1979Balogh Istvánné
Újvári István1978/1979Balogh Istvánné
Bálint Zsolt1977/1978Opánszkiné Herpai Katalin
Mező Gabriella1977/1978Opánszkiné Herpai Katalin
Sándor Katalin1977/1978Opánszkiné Herpai Katalin
Tóth Zsuzsanna1977/1978Opánszkiné Herpai Katalin
Kővári Károly1976/1977Dömötör Árpádné
Henczler Ferenc1976/1977Tóth Ferencné
Katona Mihály1976/1977Tóth Ferencné
Pohánka Gyula1976/1977Tóth Ferencné
Kerékgyártó Ibolya1975/1976Petz Józsefné
Kulacsik András1975/1976Petz Józsefné
Tóth Gyula1975/1976Petz Józsefné
Fekete Margit1975/1976Nagyfejeő Ede
Kevés Ildikó1975/1976Nagyfejeő Ede
Bognár Emma1974/1975Balogh Lászlóné
Hajdu Magdolna1974/1975Balogh Lászlóné
Gyányi Tibor1974/1975Kovács Kálmánné
Uhring Ilona1974/1975Kovács Kálmánné
Varga Katalin1974/1975Kovács Kálmánné
Vasas Erzsébet1974/1975Kovács Kálmánné
Baranyi Sándor1973/1974Kondek Margit
Karácsony Katalin1973/1974Kondek Margit
Szabó Zoltán1973/1974Kondek Margit
Szalatnai Katalin1973/1974Dr. Lányi József
Kővári Katalin1972/1973Balogh Istvánné
Nagy Erika1972/1973Balogh Istvánné
Tóth Judit1972/1973Balogh Istvánné
Barabás János1972/1973Dömötör Árpádné
Endrei Erzsébet1971/1972Vági Gyula
Czakó Judit1971/1972Nagyfejeő Ede
Oláh Judit1971/1972Nagyfejeő Ede
Kőrösi Csilla1971/1972Balogh Istvánné
Babiák Szilvia1970/1971Nagyfejeő Ede
Gaál Attila1970/1971Nagyfejeő Ede
Oroszi Olga1970/1971Nagyfejeő Ede
Széplaki Csaba1970/1971Nagyfejeő Ede
Erdélyi András1969/1970Dr. Lányi Józsefné
Kovács Kálmán1969/1970Dr. Lányi Józsefné
Lányi Mária1969/1970Dr. Lányi Józsefné
Lisztik László1969/1970Dr. Lányi Józsefné
Nagyfejeő Mária1969/1970Dr. Lányi Józsefné
Török Erzsébet1969/1970Dr. Lányi Józsefné
Varga Balázs1969/1970Dr. Lányi Józsefné
Sisa Ferenc1969/1970Kondek Margit
Paseczki Mária1969/1970Vági Gyula
Lazári Zsolt1968/1969Dr. Miskolczi József
Nosza Judit1968/1969Dr. Miskolczi József
Péter László1968/1969Dr. Miskolczi József
Vági Ágnes1968/1969Dr. Miskolczi József
Miskolczi József1967/1968Berki Sándorné
Umáthum József1967/1968Berki Sándorné
Varga Ildikó1967/1968Berki Sándorné
Katona István1967/1968Kilyén Zoltánné
Fekete Tamás1966/1967Vági Gyula
Kovács Ágota1966/1967Vági Gyula
Kulacsik János1966/1967Vági Gyula
Mátyás Péter1966/1967Vági Gyula
Móricz Katalin1966/1967Vági Gyula
Burján József1966/1967Petz Józsefné
Karácsony Mária1966/1967Petz Józsefné
Oldal Erzsébet1966/1967Petz Józsefné
Burján László1965/1966Kondek Margit
Horváth Ilona1965/1966Kondek Margit
Varga Júlia1965/1966Kondek Margit
Városi József1965/1966Kondek Margit
Dencs Erika1965/1966Dr. Lányi Józsefné
Hevér Mária1965/1966Dr. Lányi Józsefné
Sisa Magdolna1965/1966Dr. Lányi Józsefné
Várhelyi Éva1965/1966Dr. Lányi Józsefné
Danyi József1964/1965Balogh Istvánné
Illyés Mária1964/1965Balogh Istvánné
Kovács Julianna1964/1965Balogh Istvánné
Mátyás Gábor1964/1965Balogh Istvánné
Bolechláv Júlia1963/1964Berki Sándorné
Danyi Ilona1963/1964Berki Sándorné
Gulyás Teréz1963/1964Berki Sándorné
Hatvani György1963/1964Berki Sándorné
Lányi József1963/1964Berki Sándorné
Bogdándi Margit1963/1964Kilyén Zoltánné
Kisss Piroska1963/1964Kilyén Zoltánné
Luklider Mária1963/1964Kilyén Zoltánné
Oldal András1963/1964Kilyén Zoltánné
Farsang Erzsébet1962/1963Klaussmann Ferencné
Gyarmati Ildikó1962/1963Klaussmann Ferencné
Kovács Éva1962/1963Klaussmann Ferencné
Murai Andrea1962/1963Klaussmann Ferencné
Ocsovai Ildikó1962/1963Klaussmann Ferencné
Ocsovai Katalin1962/1963Klaussmann Ferencné
Tóth Katalin1962/1963Klaussmann Ferencné
Vajda Mária1962/1963Klaussmann Ferencné
Bognár Erzsébet1962/1963Kilyén Zoltánné
Bugyi Ágnes1962/1963Kilyén Zoltánné
Csuka László1961/1962Gódor Kálmánné
Hajdu Attila1961/1962Gódor Kálmánné
Morvai István1961/1962Gódor Kálmánné
Sántha Margit1961/1962Dr. Lányi Józsefné
Sebestyén Antal1961/1962Dr. Lányi Józsefné
Szalkai István1961/1962Dr. Lányi Józsefné
Árpád Zoltán1960/1961Balogh Istvánné
Marsó Erika1960/1961Balogh Istvánné
Bérces Mihály1960/1961Dr. Lányi Józsefné
Böőr Lajos1960/1961Dr. Lányi Józsefné
Vass Magdolna1960/1961Dr. Lányi Józsefné
Andor Lajos1959/1960Pásztor Ferenc
Czakó Klára1959/1960Dr. Lányi József
Novák János1959/1960Pásztor Ferenc
Oravetz István1959/1960Dr. Lányi József
Szabó Mária1959/1960Dr. Lányi József
Tóth Magdolna1959/1960Dr. Lányi József
KITÜNTETETT DOLGOZÓK

Kitüntetett dolgozók névsora 1994-től

ÉvKitüntetés neveKitüntetett személy neve
2023.Pedagógus Szolgálati EmlékéremBaloghné Drén Ibolya
 Pedagógus Szolgálati EmlékéremMajor Istvánné
 Hatvani Tankerületi Központ Kiváló PedagógusaMajor Istvánné
2022.Miniszter Elismerő OkleveleLazók Brigitta
 Tankerületi Igazgatói Pedagógus DicséretNagy Katalin
 Miniszter Elismerő OkleveleKontráné Kopka Krisztina
 Miniszter Elismerő OklevelePusztai Mónika
2021.Hatvani Tankerületi Központ Kiváló IntézményvezetőjeKovács János Tibor
 Tankerületi Igazgatói Pedagógus DicséretLipkovics Erika
 Pedagógus Szolgálati EmlékéremLipkovics Erika
 Miniszter Elismerő OkleveleSánta Csilla
 Miniszter Elismerő OkleveleZelnikné Salga Krisztina
2020.Miniszter Elismerő OkleveleDr. Koleszárné Kelemen Beatrix
 Miniszter Elismerő OkleveleSzalatnai Éva
 Tankerület Igazgatói Pedagógus DicséretPusztai Mónika
 Tankerületi Igazgatói Alkalmazotti ElismerésBalogh Lászlóné
 Terstyánszky Ödön DíjOrbán Attila
 Pedagógus Szolgálati EmlékéremAcsayné Szénási Judit
 Pedagógus Szolgálati EmlékéremLipkovics Gáborné
2019.Miniszter Elismerő OkleveleHorváthné Zeke Piroska
 Miniszter Elismerő OkleveleJuhász Gabriella
 Miniszter Elismerő OkleveleBakosné Mester Mónika
 Hatvani Tankerületi Központ Kiváló PedagógusaRizsákné Bíró Judit
2018.Pedagógus Szolgálati EmlékéremKalicz Albinné
 Miniszter Elismerő OkleveleDeme Mónika
 Tankerület Igazgatói Alkalmazotti ElismerésKovács László
2017.Miniszter Elismerő OkleveleSzilágyiné Nagy Katalin
 Pedagógus Szolgálati EmlékéremÁcs Erzsébet
 Pedagógus Szolgálati EmlékéremMezeiné Dávid Márta
 Miniszter Elismerő OkleveleLipkovics Gáborné
 Miniszter Elismerő OkleveleBalogh Zoltán
2016.Miniszter Elismerő OkleveleAcsayné Szénási Judit
 Miniszter Elismerő OkleveleKalicz Albinné
 Miniszter Elismerő OkleveleMajor Istvánné
 Miniszter Elismerő OkleveleMisinszkiné Kiss Laura
2015.Pedagógus Szolgálati EmlékéremPetruszné Nérey Emese
 Miniszter Elismerő OklevelePete Zsoltné
 Miniszter Elismerő OkleveleKövér Csilla
 Hatvan Város Polgármesterének DíszokleveleBakosné Mester Mónika
2014.Pedagógus Szolgálati EmlékéremMáté Györgyné
 Miniszter Elismerő OkleveleMezeiné Dávid Márta
2013."Heves Megye Diáksportjáért" kitüntetésLipkovics Gáborné
2012.Pedagógus Szolgálati EmlékéremFehérné Lovász Mária
 Pedagógus Szolgálati EmlékéremSzabóné Bednárcsik Márta
2010.Dr. Papp Zoltán kitüntető emlékgyűrűKővári Jánosné
2007.Pedagógus Szolgálati EmlékéremHajdu Attila
 Pedagógus Szolgálati EmlékéremHajdu Attiláné
 Pedagógus Szolgálati EmlékéremTóthné Vasas Zsuzsanna
2006.Pedagógus Szolgálati EmlékéremTóthné Csabli Magdolna
2005.Hatvany Irén Kitüntető Emlékérem - az ifjúságértNagy Miklósné
 Pedagógus Szolgálati EmlékéremSimon Sándorné
 Pedagógus Szolgálati EmlékéremMedveczki Lászlóné
2004.Pedagógus Szolgálati EmlékéremTóth Ferencné
 Dr. Papp Zoltán kitüntető emlékgyűrűHajdu Attila
 Az esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter okleveleKovács János
2003.Heves Megye SportjáértSághy Antal
 "Gyermekekért" EmlékéremHajdu Attiláné
 "Életműért" EmlékéremSimon Sándorné
1999."Gyermekekért" EmlékéremÁdám Andrásné
 Pedagógus Szolgálati EmlékéremPetz Józsefné
 Pedagógus Szolgálati EmlékéremDömötör Árpádné
 "Életműért" EmlékéremMedveczki Lászlóné
1997."Gyermekekért" EmlékéremSáginé Szűcs Klára
1996."Gyermekekért" EmlékéremMlinkó Jusztina
 "Gyermekekért" EmlékéremKovács János
1994."Gyermekekért" EmlékéremNagy Miklósné
 "Életműért" EmlékéremNagy Lászlóné
ISKOLAI ELISMERÉSEK

Iskolai elismerések

I. István Emlékérem

ÉvKitüntetett személy neve
2022.Horváth Márta
2017.Márkus Marianna
 Tircsi Erika
2016.Volker Schilling

Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola Jó Tanulója, Jó Sportolója Díj

ÉvKitüntetett személy neve
2023.-
2022.Kári Eszter
2021.Horváth Julianna

Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola Kiváló Pedagógusa Díj

ÉvKitüntetett személy neve
2023.Major Istvánné
2022.Máté Györgyné
2021.Lipkovics Erika

Szent István Érem

ÉvKitüntetett személy neve
2023.Csuvikovszky Kinga
 Futó Blanka
 Sinoros-Szabó Lotti
 Tóbi Kristóf
2022.Horváth Nikolett Ildikó
 Robotka Lídia
 Sinoros-Szabó Botond
2021.Anda Zsófia
 Gyetvai Patrícia
 Iglai Lili
 Pintér Marcell
2019.Szabó Viktória
AZ ÉPÜLET

Iskolánk épületében az alábbi oktatási helyiségek találhatók:

►Osztályterem: 18
►Szaktanterem: 7

Képes beszámoló

Idegennyelvi szaktanterem

Művészeti szaktanterem

Fizikai-Kémia szaktanterem

Iskolai könyvtár

Háztartási terem

Nagy tornaterem

Kis tornaterem

Díszudvar

Kosárlabda pálya

Kézilabda pálya

Műfüves pálya

AZ ISKOLA ELNEVEZÉSEI

Az iskola elnevezése a megnyitás óta többször változott, sorrendben a következők szerint:

1959. szeptember 1.

4. Számú Állami Általános Iskola

1960. december 1.

Hámán Kató Általános Iskola

1991. január 1.

4. Számú Általános Iskola

2000. január 1.

I. István Általános Iskola

2007. július 1.

Újhatvani Óvoda és Általános Iskola

2011. július 1.

Szent István Általános Iskola

2013. január 1.

Hatvani Szent István Általános Iskola

2019. szeptember 1.Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola
AZ ISKOLA IGAZGATÓI

1959-től napjainkig

1959-től 1963-igFenyvesi András
1963-tól 1971-igKilyén Zoltán
1971-től 1979-igHajdu Kálmán
1979-től 1980-igDobos Mária
1980-tól 1991-igNagy Károlyné
1991-től 1997-igBaranyainé Szekszárdi Marianna
1997-től 2007-igKovács János  (először)
2007-től 2011-igSáginé Szűcs Klára
2011.Mitykó János
2011-től 2012-igBakosné Mester Mónika
2012-tőlKovács János  (másodszor)
KÖNYVTÁR

Az iskolai könyvtár bemutatása

2003. május 21-én került sor a modern, mai napig is gyönyörű könyvtár átadására, amely egy 108 m2 területű, 50 férőhelyes, világos és tágas helyiség, új bútorokkal. Az állományrészek tagolása, elhelyezése alkalmazkodik a használati igényekhez.

A helyiség egyik felében van a kézikönyvtár, a folyóirattartón elhelyezett időszaki kiadványok, öt asztal öt számítógéppel.

A terem másik részében van elhelyezve a kölcsönző állomány, azaz az ismeretterjesztő művek, a szépirodalmi művek, a helytörténeti gyűjtemény, a Világ-Nyelv pályázat angol, német nyelvű dokumentumai és a tankönyvek. A folyóirattartón elhelyezett időszaki kiadványok felett vannak a névadónkról szóló kiadványok, valamint az Európai Unióval kapcsolatos tájékoztatók. Külön polcon találhatók a mese, a vers, a sorozat feliratú állományrészek. Zárt szekrényben vannak elhelyezve a hangkazetták, a videókazetták, a CD, CD-ROM lemezek és a DVD kazetták.

Állományunk egyharmad része kézi- és segédkönyv, kétharmad része szépirodalom és ismeretterjesztő.

Iskolánk fő profilja az idegen nyelv (angol, német) oktatása. Ez a gyűjtőkörben is jelentkezik, s egy 20 fős osztálylétszámnak megfelelő szótár, segédkönyv, munkafüzet áll az angol és német szakos kollégák rendelkezésére, amely egy letéti állományban van elhelyezve az idegen nyelvi laborban. A Szent István Általános Iskolában emelt szinten (régi értelemben tagozatosan) folyik az angol és a német nyelv oktatása. Nem véletlen tehát az, hogy az intézmény felfigyelt a Világ – Nyelv Programra. A pályázatot a Forrás alprogramra nyújtotta be az iskola. Az alprogramnak az a célja, hogy egy könyvtár-tanulóközpont kialakítása révén hátteret biztosítson az önálló tanulásra való nevelés feltételeinek megteremtéséhez. A tanulóközpont más iskolák előtt is nyitva áll kölcsönzésre, illetve helyi használatra.

A könyvtár nyitvatartási ideje:

Hétfő1200 - 1600
Kedd800 - 1300
Szerda800- 1300
Csütörtök1200 - 1600
Péntek1200 - 1600

Ajánlólista a könyvtárban tárolt idegen nyelvi anyagokhoz

2007 októberében iskolánk megvásárolta a Szirén nevű könyvtárkezelői programot. Jelenleg is folyamatosan történik a dokumentumok feldolgozása. Legnépszerűbb szolgáltatás a tanulók részéről az internetes információkeresés, a közösségi oldalak használata. 

Hagyományossá vált a könyvtárban megrendezett vers- és prózamondó, népdal-, sakk-, olvasási verseny, a különböző megbeszélések, értekezletek tartása a tanárok, szülők és a tanulók részére. Iskolai ünnepélyek, műsorok előadásának színhelye is.
A könyvtárban rendszeresek a könyvtárhasználati órák. A tanultak alkalmazása évente megmutatkozik a Bod Péter Könyvtárhasználati Versenyen való eredményes szereplésen.

NÉVADÓNK – SZENT ISTVÁN KIRÁLY

A névadó élettörténete

Apja, Géza fejedelem, anyja pedig az erdélyi Gyula vezér Sarolta (Sarlot) nevű keresztény leánya volt.

Születésekor ugyan (a török eredetű) pogány Vajk nevet kapta 972-es megkeresztelésekor azonban az első keresztény vértanú, István nevét adták neki.

996-ban vette feleségül Henrik bajor herceg leányát, Gizellát, akivel sok hittérítő és lovag érkezett Bajoroszágból.

Atyja életében a nyitrai dukátus ura volt, majd 997-ben, Géza fejedelem halála után követte őt a fejedelmi székben.

Az ezredfordulón, 1000 karácsonyán, (más értelmezések szerint 1001. január 1-jén) koronázták királlyá Esztergomban a feltehetőleg II. Szilveszter pápától kapott koronával, amely azonban nem azonos a ma Szent Korona néven ismert uralkodói jelvénnyel. Ezzel megalakult a keresztény, független Magyar Királyság.

István és Gizella fia, Imre herceg 1031-ben egy vadászaton meghalt. A király utolsó éveire egyenesági örökös nélkül maradt. Utódaként végül unokaöccsét, Orseolo Pétert nevezte meg.

István király 1038. augusztus 15-én halt meg Székesfehérváron, ott is temették el.

Uralkodása alatt a magyar törzsek szövetségéből kialakult fejedelemséget egységes, keresztény magyar királysággá alakította át. Ez 1028-tól az egész Kárpát-medencére kiterjedt. Az általa meghirdetett új politikai irányvonalnak ellenszegülő törzseket fegyverrel vagy békés úton behódoltatta, a lázadásokat leverte. Az ezeréves magyar törvénytár az általa alkotott törvényekkel kezdődik. Az államszervezet kiépítésével párhuzamosan megszervezte a magyar keresztény egyházat, ezért ő és utódai viselhették az apostoli király címet. Magyarországon minden év augusztus 20-án I. István király szentté avatásának napját ünnepeljük.

 

Szent István dombormű

A névadó emlékét őrzi az iskola földszinti aulájában elhelyezett Szent István dombormű, amely Pálffy Katalin szobrászművész alkotása, és amit az intézmény névfelvételi ünnepségén, azaz 2000. január 8-án Farkas Kálmánné, Hatvan város polgármestere avatott fel.

Ezen alkotásáról Pálffy Katalin így vallott a 2000. esztendőben kiadott "Kis szoborkönyv" című munkájában:

"Inspirációk és kiindulás a Szt. István vörösmárvány relief elkészítéséhez

Érdekes és kevésbé ismert adat, talán legrégebbi és legkisebb, államszervezéskori, működő templomunk van a Heves megyei Tarnaszentmárián, mely egykor Szent István tiszteletére lett szentelve. A tarnaszentmária templomban körbefutó díszített padka és falfülke a fejedelmi rangot jelezhette. Innen az általam faragott Szt. István szobor formája.: űlőfülkében elhelyezett figura, az oszlopok az ottani motívumot követik. A márvány faragásának stílusa és anyaga az ezer évet átívelő tisztelet jele."

Pálffy Katalin szobrászművész

Mezőhegyesen született 1949-ben. A gyermekkorát Hatvanban töltötte, itt végezte el az általános iskolát. Budapesten a Varga Katalin Gimnáziumban érettségizett. Érettségi után köri studiumokat folytatott Laborcz Ferenc és ifj. Pál Mihály korrigálása mellett.

1974-ben felvételt nyert a Fiatal Képzőművészek Studiójába, majd a Művészeti Alapba. Néhány év múlva a Képző és Iparművészek Szövetségének lett a tagja. 1975 óta vesz részt országos tárlatokon. 1982-ben és 1983-ban kiállítási nagydíjat nyert el Nápolyban. 1997-ben megkapta a Szent Adalbert Egyházművészeti Pályázat fődíját. Hazai és nemzetközi szobrászati szimpóziumok és kiállítások rendszeres résztvevője.

Munkái magán és közgyűjteményekben, valamint köztereken egyaránt megtalálhatóak. 1970 óta Csepelen él és dolgozik. Alkotói munkásságát és közéleti tevékenységét elismerve Csepel Önkormányzata 2011-ben"Csepel Díszpolgára" címet adományozott neki.

PEDAGÓGUSOK NÉVSORA 1959-TŐL NAPJAINKIG

Pedagógusok névsora 1959-től napjainkig

Kérjük Olvasóinkat, ha találnak javítani való adatot ezen az oldalon, akkor az iskola e-mail címén jelezzék!
Segítőszándékát előre is köszönjük.
(A lista nem teljes.)

PEDAGÓGUSOK NÉVSORA 1959-TŐL NAPJAINKIG
 NévMunkaviszony kezdeteMunkaviszony vége
1.Acsayné Szénási Judit1984. július 1.2020. december 28. 
  2022. szeptember 1.2023. július 31.
  2023. szeptember 1. 
2.Ács Erzsébet1983. augusztus 16.2017. szeptember 15.
3.Albecz Zsuzsanna2017. augusztus 16.2018. november 17.
4.Andrássy Tamás1987. szeptember 1.1999. augusztus 31.
5.Antal Ibolya1985. augusztus 1.1998. július 31.
6.Antal Józsefné1977. augusztus 1.időpont ismeretlen
7.Bakosné Mester Mónika2011. július 1. 
8.Balázs Ibolya2015. január 16.2015. augusztus 24.
9.Bálintné Szabó Anna1976. április 12.1993. december 30.
10.Balog Bence2021. augusztus 6. 
11.Balogh Istvánné1959. szeptember 1.1991. december 31.
12.Balogh Lászlóné1971. augusztus 15.1975.
13.Balogh Zoltán1994. szeptember 22. 
14.Baloghné Drén Ibolya2018. szeptember 1.2023. július 31.
  2023. szeptember 1.2024. január 31.
15.Baranyainé Szekszárdi Marianna1979. augusztus 1.1997. július 10.
16.Baranyi Sándorné1959. szeptember 1.1991. december 31.
17.Bencze Benedek2019. augusztus 16.2023. július 31.
18.Berki Sándorné1959. szeptember 1.1971. augusztus 31.
19.Bódy Dénes1963. augusztus 1.időpont ismeretlen
20.Bolla Gabriella2011. szeptember 1.2017. június 30.
21.Borbélyné Számel Katalin2020. augusztus 1.2021. december 31.
22.Bori Mária 1959. szeptember 1.időpont ismeretlen
23.Boricsné Rudas Edit2002. augusztus 1.2007. szeptember 19.
24.Bucsu Péter2020. augusztus 29.2020. október 14.
25.Burján Norbertné1959. szeptember 1.1962. augusztus 1.
26.Czenéné Bodnár Edit2002. augusztus 1.2023. augusztus 27.
27.Csáder Margit1959. szeptember 1.1966. augusztus 1.
28.Cseppentő Sándor Péter2019. augusztus 1.2021. augusztus 24.
29.Cserkúti Szabolcs1994. szeptember 19.1995. június 20.
30.Csulyáné Rácz Erika2009. szeptember 1.2011. július 31.
31.Dányiné Lahocsinszky Eszter2013. augusztus 31.2014. június 30.
32.Deák Sándorné1996. szeptember 1.1998. március 31.
33.Deli Klaudia2005. szeptember 20.2007. június
34.Deme Mónika1992. augusztus 16. 
35.Dencs Zsuzsanna1984. augusztus 10.időpont ismeretlen
36.Dénes Mihály1969. augusztus 1.időpont ismeretlen
37.Dénesné Gémesi Magdolna1986. augusztus.16.1993. február 1.
38.Dévald László1959. augusztus 1.1961. június 1.
39.Diligens Károly2011. július 1.2015. március 1.
40.Dobóczi Mária1987. szeptember 1.1996. április 30.
41.Dobos Mária1979. október 16.1980. július 31.
42.Domonics János Lászlóné2009. szeptember 1.2010. szeptember 30.
43.Dömötör Árpádné1971. szeptember 1.2002. július 1.
44.Dr. Freiliné Édes Erika2021. augusztus 1. 
45.Dr. Gyiránné Fehér Rita2018. augusztus 16.2020. január 31.
46.Dr. Jusztinné Szekszárdi Ildikó1987. október 1.1989. július 31.
47.Dr. Kalina Mihályné1979. augusztus 16.1985. augusztus 1.
48.Dr. Koleszárné Kelemen Beatrix1998. február 9.2023. november 30.
49.Dr. Kovács Sándor1967. szeptember 1.időpont ismeretlen
50.Dr. Lányi József1959. szeptember 1.1984. február 29.
51.Dr. Lányi Józsefné1959. szeptember 1.1983. december 31.
52.Dr. Majdán Antalné1982. augusztus 16.1990. október 10.
53.Dr. Miskolczi József1960. augusztus 1.1971. augusztus 31.
54.Dr. Miskolczi Józsefné1960. augusztus 1.1962. augusztus 1.
55.Dr. Ocsovai Sándorné1959. szeptember 1.1968. augusztus 31.
56.Fábián Béláné  (Ádám Katalin)1959. szeptember 1.1987. augusztus 31.
57.Farkas Jenő1966. augusztus 1.időpont ismeretlen
58.Fehérné Bircsár Eszter2014. november 1.2022. február 28.
59.Fehérné Lovász Mária1976. szeptember 1.2013. június 30.
60.Fejér Erika2015. szeptember 1.2017. június 30.
  2023. augusztus 1. 
61.Fekete Tamásné2022. augusztus 16.2023. július 31.
62.Fenyvesi András1959. augusztus 1.1963. augusztus 1.
63.Fenyvesi Andrásné1960. szeptember 1.1964. augusztus 1.
64.Ferencz Lászlóné1973. október 1.1976. augusztus 31.
65.Ferenczy Andrásné1960. augusztus 1.1968. augusztus 15.
66.Fodor Alojzia1959. szeptember 1.1963. augusztus 1.
67.Földesi-Korsós Andrea2020. augusztus 16.2022. március 7.
68.Füleki István1992. augusztus 16.1994. június 30.
69.Gécziné Pila Erika2001. augusztus 15.2002. január 31.
70.Geczki Mária1983. október 10.1985. június 30.
71.Ginzli Lajosné1984. december 17.2015. július 14.
72.Gódor Kálmánné1961. szeptember 1.1962. augusztus 1.
73.Göröcsné Orsó Ágnes2018. augusztus 1.2019. február 28.
74.Gyetván Jánosné1978. augusztus 16.1979. augusztus 15.
75.Győriné Tóth Ida1986. augusztus 16.1991. október 15.
76.Gyurákiné Pusztai Anett2020. augusztus 1. 
77.Hajdu Attila1970. augusztus 1.2007. június 30.
78.Hajdu Attiláné  (Fekete Mária)1972. augusztus 16.2008. február 29.
  2023. szeptember 1. 
79.Hajdu Kálmán1959. augusztus 1.1986. december 31.
80.Harnos Patrik2022. augusztus 23. 
81.Hartly Mária1959. szeptember 1.időpont ismeretlen
82.Herczeg Anna1988. augusztus 31.1993. augusztus 31.
83.Horváthné Zeke Piroska1993. augusztus 16.1994. június 30.
  2012. augusztus 22. 
84.Imre Zoltán Jenő2018. augusztus 16. 
85.Jankovné Szedmák Éva1977. szeptember 1.1979. június 30.
86.Johancsik Melinda Mercédesz2016. szeptember 5.2018. március 4.
87.Jónásné Labancz Margit1972. augusztus 16.időpont ismeretlen
88.Juhász Gabriella Zsuzsanna2014. július 15. 
89.Kaczur Ágnes2023. augusztus 28. 
90.Kakas Krisztina1988. szeptember 1.1990. július 1.
91.Kalicz Albinné1984. február 1.2018. december 26.
92.Karácsony László1990. szeptember 1.időpont ismeretlen
93.Katonáné Krenyácz Ildikó1983. augusztus 16.2001. július 16.
94.Képesné Balogh Ágnes1973. augusztus 15.1990. július 31.
95.Kilyén Zoltán1959. szeptember 1.1971. augusztus 31.
96.Kilyén Zoltánné1959. szeptember 1.1972. október 5.
97.Kis Anita2001. augusztus 15.2002. június 15.
98.Kis Pálné1970. szeptember 1.1993. december 30.
99.Kisné Kovács Ágnes2001. augusztus 15.2004. február 5.
100.Kiss Ferenc1985. augusztus 16.1986. június 30.
101.Kiss Jánosné1962. szeptember 1.1970. augusztus 31.
102.Kiszelné Bogoly Magdolna2015. július 15.2019. augusztus 15.
103.Klaussmann Ferencné1961. július 1.1963. szeptember 1.
104.Knyihár Nóra Katalin2015. augusztus 15.2018. augusztus 31.
  2019. április 1. 
105.Koczka Mária1988. szeptember 2.2014. szeptember 24.
106.Kondek Margit1962. augusztus 1.1974.
107.Kontráné Kopka Krisztina2014. augusztus 25. 
108.Kósa Józsefné1971. augusztus 15.1993. december 30.
109.Kovács Erzsébet1997. január 6.1997. május 13.
  2022. szeptember 1.2023. július 31
  2023. szeptember 1. 
110.Kovács Gyula1972. január 1.1979. október 15.
111.Kovács János Tibor1996. szeptember 1.2007. augusztus 15.
  2012. július 2. 
112.Kovács Kálmánné1968. augusztus 1.1990. december 28.
113.Kovács Nóra1988. augusztus 1.1992. július 31.
114.Kovácsné Nagy Anita2013. augusztus 31.2015. július 14.
115.Kozma Dániel2020. augusztus 1.2021. július 31.
116.Kővári Ádám2013. augusztus 15.2023. augusztus 14.
117.Kővári Károlyné1962. augusztus 1.1991. október 15.
118.Kőváriné Szalkai Judit1984. augusztus 16. 
119.Kövér Csilla1992.augusztus 16.2019. augusztus 26.
120.Kristály Zsoltné1993. augusztus 16.2001. augusztus 14.
121.Laska Tamásné2004. február 16.2004. július 15.
122.Lazók Brigitta2011. július 1. 
123.Lipkovics Erika1996. szeptember 1.2021. december 28.
  2022. szeptember 1.2023. július 31.
  2023. szeptember 1. 
124.Lipkovics Gáborné2009. szeptember 1.2020. december 28.
  2022. szeptember 1.2023. július 31.
125.Major Erika2020. augusztus 25.2021. július 31.
126.Major Istvánné1984. augusztus 16.2023. december 29.
  2024. január 1. 
127.Makkay Imréné1978. február 1.1995. november 14.
128.Máté Györgyné1986. augusztus 1.2014. december 20.
129.Mátyás Edéné1959. szeptember 1.1983. december 31.
130.Medveczki Lászlóné1987. augusztus 1.2005. december 31.
131.Mezeiné Dávid Márta1987. február 1.2017. december 25.
  2023. szeptember 1. 
132.Mezeyné Berta Zsuzsanna1984. augusztus 16.1994. augusztus 5.
133.Miklós Anikó1988. szeptember 1.1991. október 31.
134.Mikusné Papp Bernadett2014. augusztus 25.2016. augusztus 15.
135.Misinszkiné György Annamária2022. augusztus 1.2023. július 30.
136.Misinszkiné Kiss Laura1993. szeptember 1. 
137.Mitykó János2011. július 1.2011. november 27.
138.Mitzkiné Kiss Edina2005. szeptember 25.2009. június
139.Molnár Anita2010. szeptember 1.2011. július 31.
140.Molnár Beáta1984. augusztus 16.1985. június 30.
141.Molnár Istvánné1977. augusztus 1.1979. augusztus 31.
142.Molnár Józsefné (Garami Anna)1967. július 1.1986. augusztus 1.
143.Molnár Márta2016. augusztus 16.2021. december 31.
144.Molnár Zsanett2005. szeptember 28.2007. június
145.Monoriné Ádám Katalin1974. július 15.1982. október 07.
146.Nagy Ajándék 2001. augusztus 15.2002. június 15.
147.Nagy Károlyné1980. augusztus 1.1991. december 31.
148.Nagy Lászlóné1971. február 1.1994. november 30.
149.Nagy Miklósné1985. augusztus 1.2012. április 22.
150.Nagy Péterné1985. szeptember 1.1986. október 14.
151.Nagy Valter2017. szeptember 11.2019. július 15.
152.Nagyfejeő Ede1967. augusztus 1.1987. december 31.
153.Nagyfejeő Edéné1962. augusztus 30.1984. december 31.
154.Nagyné Horváth Judit1995. október 20.2000. augusztus 25.
155.Nagyné Pintér Gitta1993. augusztus 16.1994. június 30.
156.Németné Budai Tímea2010. november 1.2014. augusztus 15.
157.Némethné Varró Katalin1978. augusztus 15.1981. augusztus 14.
158.Nosza Tiborné2011. július 1. 
159.Numann Györgyné1997. szeptember 1.2005. július
160.Oláh Evelin2018. augusztus 23.2022. február 15.
161.Opánszkiné Herpai Katalin1975. július 15.időpont ismeretlen
162.Ozsvátné Kis Gabriella1986. augusztus 16.2011. december 30.
163.Papp Júlia Pálma2017. augusztus 28.2023. december 1.
164.Patakiné Kocza Anita2023. augusztus 16. 
165.Pál Lászlóné1962. szeptember 1.1970. augusztus 31.
166.Páldi Róbert2009. szeptember 1.2011. július 31.
167.Párkányi Rita2018. augusztus 1.2022. augusztus 9.
168.Pásztor Csabáné1982. szeptember 1.2000. július 15.
169.Pásztor Ferenc1959. szeptember 1.1961. szeptember 4.
170.Péntek Melinda1986. szeptember 1.1988. augusztus 15.
171.Pestiné Barna Julianna2002. augusztus 1.2015. július 14.
172.Pete Jánosné1960. szeptember 1.1961. szeptember 1.
173.Pete Zsoltné  (Molnár Márta)1992. augusztus 16. 
174.Péter Mihály1959. szeptember 1.1963. július 1.
175.Pethő Linda2015. augusztus 17.2020. október 8.
176.Petik Valéria1996. szeptember 1.1997. június 20.
177.Petruszné Nérey Emese1990. szeptember 1.2015. december 30.
  2022. szeptember 1.2023. június 30
  2023. szeptember 1. 
178.Petz József1968. április 1.1995. december 30.
179.Petz Józsefné1963. szeptember 1.1996. december 30.
180.Pintér Tiborné1978. szeptember 1.1984. január 31.
181.Pinye Katalin2023. augusztus 1. 
182.Poncski Lilla2019. január 3.2019. június 30.
183.Pusztai Mónika2016. július 1. 
184.Ráczné Zsosa Ágnes1989. december 6.2008. augusztus 31.
185.Révész Attila2005. szeptember 18.2006. szeptember 13.
186.Rizsákné Bíró Judit2015. augusztus 1.2022. augusztus 26.
187.Román Ernő1992. augusztus 1.1995. szeptember 15.
  2017. szeptember 1.2019. május 15.
188.Rozmaring Istvánné1959. szeptember 1.időpont ismeretlen
189.Rudas Vilmos1960. szeptember 1.1961. szeptember 1.
190.Ságiné Szűcs Klára1974. szeptember 1.1978. április 15.
  2007. július 1.2012. június 4.
191.Sághy Antal1992. augusztus 16.2011. augusztus 14.
192.Salamon Ferenc1989. szeptember 1.1994. június 30.
193.Sánta Csilla2013. augusztus 15. 
194.Schmidt Ferencné1959. szeptember 1.1962. szeptember 1.
195.Simon Sándorné1977. augusztus 1.2005. december 31.
196.Simon Tamás1990. március 15.1997. január 3.
197.Smatrala Erzsébet2015. augusztus 15.2020. július 31. 
198.Smuczer Orsolya2022.augusztus 10. 
199.Szabó Amália1959. szeptember 1.1960. június 30
200.Szabó Katalin2016. augusztus 16. 
201.Szabó Zoltánné1959. szeptember 1.1988. december 31.
202.Szabóné Bednárcsik Márta1990. szeptember 1.2012. július 22.
203.Szalatnai Gábor1992. augusztus 16.1995. július 11.
204.Szalatnai Éva (Mészáros Éva)1992. augusztus 10.1994. június 30.
  2016. augusztus 16. 
205.Szécsényi Erika1974. szeptember 1.1985. július 15.
206.Szécsényi Marianna2016. február 15.2018. június 30.
207.Szeghalmi István1959. szeptember 1.1960. augusztus 1.
208.Szeghalmi Istvánné1959. szeptember 1.időpont ismeretlen
209.Széplaki Sándorné1963. szeptember 7.1990. december 28.
210.Széplakiné Józsa Erika1984. augusztus 23.1989. szeptember 17.
211.Szigeti Krisztián2003. szeptember 1.2015. február 28.
212.Szilágyiné Nagy Katalin2014. augusztus 25. 
213.Szoboszlai Fruzsina2021. augusztus 1. 
214.Szvitek Jánosné2019. augusztus 1. 
215.Taba Csaba2016. augusztus 16.2017. június 30.
216.Tábi Bernadett2015. augusztus 15. 
217.Taksás Imréné1961. szeptember 1.1971. január 28.
218.Tollár Béláné1984. július 1.2001. május 27.
219.Toman Márta1998. augusztus 16.1999. június 18.
220.Tompa Gyöngyvér1999. augusztus 1.2004. június 30.
221.Tóbiás Tamás2021. március 1.2021. október 3.
222.Tóth Ferencné1971. szeptember 1.2004. december 31.
223.Tóth Imréné2004. szeptember 1.2010. augusztus 3.
224.Tóth-Ilkó Szilvia2017. augusztus 16.2023. augusztus 1.
225.Tóth Ivett Zsanett2018. június 30.2019. június 30.
226.Tóth Zoltán2002. szeptember 15.2003. szeptember 14.
227.Tóthné Csabli Magdolna1983. augusztus 16.2006. december 31.
228.Tóthné Mezei Ivett2017. július 1. 
229.Tóthné Sámson Gyöngyi1983. augusztus 16.1988. július 31.
230.Tóthné Vasas Zsuzsanna1977. augusztus 16.2007. december 15.
231.Törökné Kevés Ildikó1991. augusztus 13.1992. június 30.
232.Uj Patrik Sándor2023. április 1. 
233.Ürmösné Juhász Ildikó2024. január 15. 
234.Vági Gyula1963. augusztus 1.1974. május 31.
235.Vági Lajos1962.1963.
236.Váradi Gréta Fanni2015. augusztus 15.2017. február 12.
237.Varga Márta1968. szeptember 1.1969. szeptember 1. 
238.Varga Lajosné2011. július 1.2016. október 31.
239.Vígné Misi Judit2014. szeptember 15.2015. június 30.
240.Viszlóné Karácsony Judit2015. július 15. 
241.Vojnárovics József1983. augusztus 16.1999. október 14.
242.Vudiné Barna Márta2013. augusztus 15.2020. július 31. 
243.Wágner Dénesné1962. augusztus 1.1988. október 9.
244.Zámbó Éva1978. augusztus 1.1989. augusztus 31.
245.Zavarkó Gabriella1995. szeptember 1.1996. június 21.
246.Zelnikné Salga Krisztina2015. augusztus 15. 
247.Zsiros Károlyné1967. augusztus 1.1968. szeptember 1.

Megjegyzés: az Újhatvani Óvoda és Általános Iskola időszakát tekintve hiányos, akik a székhelyiskolában tanítottak.

VÉGZŐSÖK NÉVSORA 1959-TŐL NAPJAINKIG

Végzősök névsora 1959-től napjainkig

Ezen az oldalon az osztálytablókat is megjelenítjük. Kérjük olvasóinkat, hogy digitális tablóképek küldésével segítsék munkánkat.
Ha Ön is szeretné egykori osztályát a honlapon is megnézni, kérjük küldje el a tablófényképe digitális változatát iskolánk szentistvan.hatvan@gmail.com e-mail címére. Segítségét előre is köszönjük.

Végzősök névsora tanévenkénti bontásban